Sunday, 15 July 2012

Utama


1                                                                                           Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulis, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.


                                                                  Visi 
    "Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti"                                                                        Misi

 “ Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang “


                                              Moto 

                           " Prasekolah Perak Berkualiti "

1                                                                      

 
                                              Objektif Pendidikan Prasekolah

Prasekolah di Aliran Perdana menyediakan pengalaman pembelajaran ke arah pertumbuhan dan perkembangan fizik (koordinasi motor halus dan kasar), kecerdasan (kreativiti, kecerdasan emosi, kecerdasan rohani), sosial emosi (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia 4+ dan 5+ tahun.

1

No comments:

Post a Comment

SEKOLAH PERAK

Kerian

LMS

Kuala Kangsar 

Batang Padang

Manjung

Hulu Perak

Perak Tengah

Kinta

Hilir Perak